لاهیج مهر :

درصدی از سود سایت لاهیج برن به نیازمندان اختصاص می یابد.
تصاویر و رسید کمک های نقدی و غیر نقدی کمک ها و بازدید از نیازمندان در صفحه اینستاگرامی مختص این امر به نام لاهیج مهر گذاشته می شود.
لینگ اینستاگرام لاهیج مهر:www.instagram.com/lahijmehr
باتشکر مدیریت لاهیج برن